Kakovost vode

Nadzor nad kakovostjo pitne vode

Hydrovod z 20 ločenimi vodovodnimi sistemi izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju petih občin ustanoviteljic ter tudi na delu občine Črnomelj, ki ga oskrbujemo iz vodnega vira Dol.

Osnovni razlogi za toliko sistemov so velika površina, na kateri se izvaja dejavnost (približno tisoč km2 površine), velika razgibanost terena ter redka poseljenost.

Za oskrbo približno 30.000 porabnikov (približno 9.000 odjemnih mest) je zgrajenega cca 500 km oskrbovalnega omrežja in več kot 100 objektov (črpališč, vodohranov, čistilnih naprav, prečrpališč, raztežilnikov itd).

Pitna voda je eno najbolj nadzorovanih živil. Nad zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne vode bdimo tako na Hydrovodu, kjer opravljamo notranji nadzor, kot na Ministrstvu za zdravje, ki zagotavlja državni nadzor (monitoring pitne vode). Ustreznost nadzora preverjajo inšpekcijske službe.

Večina vodnih virov na področju, ki ga pokriva Hydrovod, sodi med kraške vodne vire, za katere sta značilna hiter pretok po obilnejših padavinah in majhna samočistilna sposobnost skozi kraška tla. Po kakovosti jih prištevamo v skupino površinskih voda. Lastnosti surove vode so neposredno povezane z vremenskimi razmerami in zato odvisne od njih. Medtem ko analize surove vode ne kažejo povečanih vrednosti kemijskih parametrov, se vsaj občasno kaže mikrobiološka preobremenjenost z bakterijami fekalnega izvora. To rešujemo s pripravo surove vode s filtriranjem (ultrafiltracija na vodnih virih regionalnega vodovodnega sistema Kočevje-Ribnica-Sodražica ter peščena filtracija v Sodražici in Loškem Potoku) in z dezinfekcijo. Od lastnosti posameznega vodovodnega sistema pa je odvisno, katere vrste dezinfekcije se poslužujemo.

Notranji nadzor poteka po obveznem načrtu, ki je izdelan po načelih HACCP sistema (analiza tveganja na kritičnih kontrolnih točkah). Učinkovitost sistema kakovosti pitne vode, ki ga izvajamo, zagotavljamo s spremljanjem skladnosti pitne vode v vseh fazah, od črpanja surove vode do pip pri porabnikih.

Tako se na posameznih vodovodnih sistemih in pri porabnikih skozi vse leto izvajajo kemijske in mikrobiološke analize ter spremljajo druge lastnosti pitne vode, kot so temperatura, vonj, motnost, okus, …

Mesta vzorčenja so vnaprej določena in opredeljena, saj je cilj dobiti najbolj reprezentativen vzorec pitne vode, katerega rezultati analize pokažejo realno sliko stanja pitne vode nekega vodovodnega sistema.

Državni nadzor zagotavlja Ministrstvo za zdravje, nosilec je Nacionalni inštitut za javno zdravje, izvaja pa ga Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano s podizvajalci. Je oblika nadzora za preverjanje ustreznosti kvalitete pitne vode skladno z zahtevami Uredbe o pitni vodi. Ob vseh testiranjih v sklopu notranjega nadzora je letno opravljenih še cca 80 rednih in občasnih preizkušanj državnega nadzora.

Laboratorij v sklopu Hydrovoda

V sklopu prenove naše poslovne stavbe je bil zgrajen tudi manjši laboratorij, kjer s testi, ki sicer niso akreditirani, sami izvajamo določeno dodatno kontrolo kvalitete vode.

Kaj se zgodi, če voda ni ustrezna?

Izvršijo se ukrepi po HACCP sistemu, ki so:

  • seznanitev pristojnih služb in hkrati obveščanje porabnikov, v kolikor je to potrebno;
  • odprava vzrokov (izpiranje, dodatna dezinfekcija, zaprtje vodnih virov, odvzem kontrolnih vzorcev …);
  • obveščanje o normalizaciji stanja.

Za zagotavljanje skladnosti pitne vode na vsaki pipi vodovodnega omrežja je potrebno tudi sodelovanje porabnikov, ki morajo redno vzdrževati svoje vodovodno omrežje. Nacionalni inštitut za javno zdravja RS je pripravil Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega omrežja, ki jih najdete na njihovi spletni strani: https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-hisnega-vodovodnega-omrezja.

Kaj storiti, če sumim, da voda ni pitna?

Prvi ukrep je vedno, da temeljito sperete vašo interno vodovodno napeljavo. Navodila najdete na spletni strani NIJZ : Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode interna vodovodna napeljava.

V kolikor ne opazite izboljšanja nas pokličite na telefon 01 8938 170. V primeru upravičenega suma na neskladnost pitne vode bomo po predhodnem dogovoru odvzeli vzorec za mikrobiološko in/ali fizikalno-kemijsko analizo.

Skip to content