Razvoj in cilji

V podjetju Hydrovod d.o.o. že vrsto let uspešno uresničujemo ključne razvojne cilje, ki obsegajo:

 • zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v količinah, ki pokrivajo potrebe porabnikov ne glede na letni čas,
 • zagotavljanje oskrbe s pitno vodo takšne kvalitete, ki v celoti izpolnjuje vse pogoje in normative veljavne zakonodaje,
 • izgradnjo vodovodne infrastrukture na področjih, ki še niso vključena v sistem javne oskrbe s pitno vodo.

Zelo pomembna naloga v prihodnosti ostaja tudi zmanjševanje vodnih izgub. Za uresničitev tega cilja bo potrebno vložiti ogromno naporov vseh pristojnih s področja oskrbe s pitno vodo, predvsem pa bo potrebno opraviti veliko dela na področju obnove in posodabljanja celotnega vodooskrbnega sistema.

Razvojni načrti oskrbe s pitno vodo

Načrtovanje razvoja oskrbe s pitno vodo je stalna skupna naloga tako upravljavca kot tudi občin. Pri tem iščemo rešitve za posege, ki imajo cilj širiti mrežo vodooskrbe na področja, ki še niso vključena v sistem javne vodooskrbe, kot tudi za posege, ki se nanašajo na rekonstrukcijo oziroma modernizacijo obstoječega omrežja. Mnogi razvojni načrti izhajajo iz analiz odpravljenih okvar ter prepoznanih kritičnih točk na vodovodih. Dejstvo je, da vodovodna infrastruktura danes ni v najboljšem stanju, pomemben delež le-te je že amortiziran in potreben obnove. V preteklosti je bilo zaradi neekonomskega delovanja komunalnega gospodarstva (prenizke cene komunalnih storitev, kot posledica dolgoletne politike države do področja komunalnih dejavnosti, ki se je odražala v nenehni zamrznitvi cen komunalnih storitev) izgubljeno preveč nujno potrebnih finančnih sredstev, s katerimi bi se lahko obnovilo veliko kilometrov vodovodnega omrežja.

Danes ni mogoče čez noč popraviti zamujenih priložnosti ter zagotoviti vseh potrebnih sredstev za realizacijo vsega, kar bi bilo potrebno postoriti. Nov način obračuna porabljene vode, ki predvideva zbiranje namenskih sredstev za obnovo infrastrukture (omrežnina), že pomeni korak naprej k normalizaciji stanja, vendar pa ne zadošča, da se popravi vse zamujeno. Zato že dlje časa vlagamo velike napore v iskanje dodatnih virov, bodisi iz državnega proračuna bodisi iz EU skladov. Še posebej so zanimivi razpisi, ki zagotavljajo visok procent sofinanciranja posameznih investicij z nepovratnimi sredstvi.

Uspešno pridobivanje sredstev iz EU skladov

Pri pridobivanju evropskih sredstev smo bili v zadnjih petih letih skupaj z občinami zelo uspešni. Tako so bile z nepovratnimi sredstvi in lastnimi sredstvi občin izvedene pomembne investicije v izgradnjo nove in obnovo obstoječe vodovodne infrastrukture v občini Kostel, ki so obstoječim porabnikom zagotovile varnejšo oskrbo s pitno vodo, hkrati pa so pomenile širitev mreže javne oskrbe s pitno vodo ter priključitev novih porabnikov.

Občini Sodražica in Ribnica sta s skupnim nastopom obnovili praktično celotni vodovodni sistem Lipovšica–Sv. Frančišek–Ribnica, kar je pomenilo zamenjavo več kot 7.000 m cevovoda.

Občine Kočevje, Loški Potok, Sodražica in Ribnica so v sklopu izgradnje kanalizacijskega omrežja poskrbele za delno rekonstrukcijo vodovodnega omrežja na svojem področju. Tako je Občina Kočevje obnovila vodovodno omrežje na delih naselij Dolga vas, Livold, Šalka vas, Breg pri Kočevju, Mahovnik, Željne, kot tudi v samem mestu Kočevje. Občina Loški Potok je enako storila na področju naselja Mali Log, Občina Sodražica na delu samega naselja Sodražica ter Občina Ribnica na delih naselij Mlake in Lepovče. Zelo pomembno investicijo za Občino Kočevje je pomenila izgradnja vodovoda med Knežjo Lipo in Brezovico, saj je bila s tem dokončno rešena težava s pomanjkanjem vode v sušnih obdobjih na vodovodnem sistemu Brezovica. Občina Loški Potok se je lotila tudi sanacije vodovodnega omrežja na področju Hriba, kjer so bile največje vodne izgube.

Realizacija dveh velikih projektov v prihodnjih letih

Vse predhodno navedene investicije pa predstavljajo relativno majhen izziv v primerjavi s temi, ki nas čakajo v naslednjih letih. Gre za realizacijo dveh velikih projektov, ki se v največji meri sofinancirata s sredstvi evropskega kohezijskega sklada ter s sredstvi državnega proračuna.

»Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica–Ribnica–Kočevje«

Gre za skupni projekt občin Kočevja, Ribnice in Sodražice, poimenovan »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica–Ribnica–Kočevje«. Ta projekt predstavlja dolgoročno rešitev oskrbe s pitno vodo za večino prebivalstva omenjenih občin, saj bo zagotovil čiščenje vode na zajetjih ter izgradnjo transportnih cevovodov, ki medsebojno povezujejo večja naselja oziroma vodarne.

Izvedena investicija bo zagotovila zanesljivo oskrbo z varno in zdravo pitno vodo, izboljšana bo hidravlika, na javno vodovodno omrežje pa bodo priključeni novi prebivalci. Za uresničitev tega cilja je načrtovana izgradnja 65.570 m vodovodnih cevovodov, enajstih črpališč, štirih vodohranov in treh čistilnih naprav za pitno vodo. S tem bi bilo 25.180 prebivalcev deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo, na novo pa bi priključili 1.378 prebivalcev.

Z izvedbo projekta bodo občine poleg navedenih ciljev tudi:

 • zmanjšale obstoječe vodne izgube, ki sedaj znašajo 37 %, ter posledično optimizirale stroške (energija in vzdrževanje infrastrukture);
 • zagotovile rezervne vodne vire za regionalni vodovodni sistem Kočevje–Ribnica–Sodražica;
 • hidravlično izboljšale vodovodni sistem;
 • zagotovile ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo na področjih, ki še niso vključena v sistem javne oskrbe s pitno vodo;
 • uredile vodovodni sistem za zagotavljanje požarne varnosti.

Investicijska vrednost projekta znaša 25.265.791,00 € brez vključenega DDV-ja (z vključenim DDV-jem pa 30.824.265,00 €).

Projekt »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«

Drug pomemben projekt za razvoj vodooskrbe na našem področju je projekt »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«, ki delno posega na področje občine Kočevje. Gre za skupni projekt Občin Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk, ki bo tudi v največji meri sofinanciran s sredstvi evropskega kohezijskega sklada ter s sredstvi državnega proračuna.

Tudi projekt »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine« sledi »Operativnemu programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020« tako, da bo prispeval k doseganju specifičnega cilja večje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v okviru prednostne osi, opredeljene kot boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, in sicer:

 • s priključitvijo novih prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo,
 • z zmanjšanjem vodnih izgub,
 • z izboljšanjem kakovosti oskrbe s pitno vodo in življenjskih pogojev prebivalcev.

Celoten projekt zajema izgradnjo 152.085 m cevovodov, 7 črpališč, od tega bo 5 novih črpališč in 2 nadgradnji, 16 vodohranov, od tega bo 7 novih vodohranov in 9 nadgradenj, 16 razbremenilnih jaškov, 18 reducirnih jaškov in 11 merilnih jaškov. Celotna vrednost projekta, predstavljena v investicijskem programu, je 38.576.653,66 EUR z DDV.

V okviru tega projekta je na področju občine Kočevje načrtovana izgradnja 25.702 m novih cevovodov, enega črpališča, enega vodohrana, dveh razbremenilnih jaškov ter nadgradnja enega vodohrana. Vrednost teh načrtovanih del znaša približno 4,5 MIO EUR (brez DDV) oziroma 5,5 MIO EUR z DDV.

Oba projekta je potrebno dokončati do leta 2019. Načrti so ambiciozni in hkrati nujno potrebni. Brez vode ni življenja, zato je urejena oskrba s pitno vodo predpogoj za normalno bivanje in delovanje na določenem območju. Če tega ni, lokalna skupnost ne izpolnjuje pogojev za obstoj in zdravo življenje, kot tudi ne za gospodarski razvoj.

Skip to content