Osnovna dejavnost

Osnovna dejavnost podjetja Hydrovod d.o.o. je izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Glavno poslanstvo podjetja je tako redna in varna oskrba vseh porabnikov s pitno vodo iz vodovodnih sistemov, ki so v našem upravljanju. Z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12) pa k naši osnovni dejavnosti sodijo tudi vzdrževanje hišnih priključkov in redne menjave vodomerov.

V skladu z ustanovitvenim aktom in z 12. členom Zakona o gospodarskih javnih službah opravljamo še naslednje naloge:

  • strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge,
  • izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno vodovodno omrežje,
  • določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za poseg v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo.

Podjetje poleg osnovne dejavnosti izvaja še druge dejavnosti, ki so neposredno povezane z osnovno. To so zlasti: vzdrževanje hidrantnega omrežja, storitve načrtovanja in vodenja investicij v komunalno infrastrukturo, storitve po pooblastilih občin, priprava razvojnih programov in projektov, razna poročanja itd.

Skip to content