Katalog informacij javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ORGANA: Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost, Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje (osebna izkaznica)

ODGOVORNA OSEBA: Antun Gašparac, univ. dipl. inž. grad., direktor družbe

DATUM OBJAVE KATALOGA: 1. 2. 2006

DATUM ZADNJE SPREMEMBE:  3. 6. 2024

SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI

Družba Hydrovod deluje kot
javno podjetje, pravno-organizacijsko pa kot družba z omejeno odgovornostjo.

Je v 100 % lasti občin ustanoviteljic, lastniški deleži posamezne občine pa znašajo:      

 • Občina Kočevje: 60,68 % delež;
 • Občina Ribnica: 24,80 % delež;
 • Občina Loški Potok: 6,23 % delež;
 • Občina Sodražica: 5,85 % delež;
 • Občina Kostel: 2,44 % delež.

Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic je Svet ustanoviteljev podjetja Hydrovod d.o.o.

Organi družbe so: skupščina (vseh družbenikov), nadzorni svet in direktor.

OPIS DELOVNEGA PODROČJA

Osnovna dejavnost družbe je izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občin Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Kostel ter v delu občine Črnomelj, ki je s pitno vodo oskrbovan iz vodnega vira Dol. Kot osnovno dejavnost družba izvaja tudi vzdrževanje hišnih priključkov in redne menjave vodomerov. Poleg osnovne dejavnosti družba izvaja tudi ostala vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu ter rekonstrukcije in novogradnje objektov vodopreskrbe.

Kot javna pooblastila so Hydrovodu poverjene sledeče naloge:

 •  strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge,
 •  izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno vodovodno omrežje,
 • določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor.

ORGANIZIRANOST DRUŽBE

Organigram družbe

URADNA OSEBA, PRISTOJNA ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Antun Gašparac, univ. dipl. inž. grad., direktor družbe

poštni naslov: Hydrovod d.o.o., Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje

elektronski naslov: hydrovod@hydrovod.si

telefon: 01 8938 170

SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA DRUŽBE

ZAKONI:

 

PODZAKONSKI PREDPISI:

 

PREDPISI OBČIN USTANOVITELJIC:

OBČINA KOČEVJE

 

OBČINA RIBNICA

 

OBČINA LOŠKI POTOK

 

OBČINA SODRAŽICA

 

OBČINA KOSTEL

 

OBČINA ČRNOMELJ:

 

AKTI DRUŽBE HYDROVOD:

 

DOSTOPI DO REGISTROV:

STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI TER POMEMBNEJŠA POROČILA, STALIŠČA, MNENJA IN ANALIZA IZ DELOVNEGA PODROČJA DRUŽBE

Računovodski izkazi in predpisana letna poročila so dostopni na: http://www.ajpes.si

KATALOG UPRAVNIH POSTOPKOV OZIROMA DRUGIH URADNIH ALI JAVNIH STORITEV, KI JIH DRUŽBA ZAGOTAVLJA SVOJIM UPORABNIKOM

 • Postopki in storitve za uporabnike s področja gradenj in priključitev na javno vodovodno omrežje v upravljanju družbe Hydrovod d.o.o.:
  • izdaja projektnih pogojev za posege v prostor, ki zadevajo komunalno infrastrukturo
  • odločanje o priključitvi na javno vodovodno omrežje ter podaja mnenj k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja
  • sklepanje pogodb o dobavi pitne vode z uporabniki
  • izvedba priključkov na javno vodovodno omrežje
  • vzdrževanje evidence odjemnih mest
  • vris vodovodnega priključka v interni kataster
  • nadzor in vzdrževanje priključkov
 • Postopki na podlagi zahtev za dostop do informacij javnega značaja

SEZNAM JAVNIH EVIDENC, KI JIH UPRAVLJA ORGAN

Hydrovod d.o.o. ne upravlja z nobeno javno evidenco.

SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV, KI JIH VODI ORGAN NA PODLAGI PODROČNE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA

 • Kataster vodovodnih priključkov
 • Evidenca uporabnikov oskrbe s pitno vodo
 • Evidenca prosilcev za izdajo soglasij
 • Evidenca videonadzora
 • Evidenca dolžnikov za izstavitev opominov, izvršb
 • Evidenca uporabnikov sistema obveščanja v zvezi z oskrbo s pitno vodo

OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU

 • Opis dostopa preko spleta; za brskanje po spletnih straneh družbe Hydrovod d.o.o. potrebujete enega od spletnih brskalnikov kot je npr. Chrome ali Microsoft Edge ter program za branje pdf oziroma besedilnih datotek – priporočamo Adobe Reader
 • Opis »fizičnega« dostopa; informacije so dostopne na sedežu družbe na naslovu: Ljubljanska c. 38, Kočevje na podlagi predhodne najave. Seznanitev bomo omogočili glede na obliko, v kateri je informacija pri nas, oz. skladno z možnostmi pretvorbe.
 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami; za potrebe fizičnega dostopa je omogočen dostop v objekt z invalidskimi vozički. Na spletni strani zagotavljamo dostop za ljudi s posebnimi potrebami skladno z 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Izjava o dostopnosti je na voljo tukaj.
 • Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Družba Hydrovod d.o.o. lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Stroškovnik materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja je dostopen tukaj.

SEZNAM NAJPOGOSTJE ZAHTEVANIH INFROMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Vzrok zaznane motnje v oskrbi s pitno vodo
 • Podatek o trdoti pitne vode
 • Možnosti in pogoji priključitve na javni vodovod
 • Vzrok zaznanega odstopanja v kvaliteti pitne vode in napotki za ukrepanje uporabnika
 • Rezultati preizkušanj pitne vode na območju objekta, ki sodi med prednostne prostore
 • Cena pitne vode

DRUGE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Skladno z zahtevami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja družba Hydrovod informacije javnega značaja, ki so jih v preteklosti zahtevali prosilci, objavlja na svoji spletni strani in lahko zainteresirani subjekti do njih prosto dostopajo na naslednjih povezavah:

Informacije o odstopanjih pri oskrbi s pitno vodo

Trdota vode

Kakovost vode

Analize pitne vode

Priprava vode

Storitve, vezane na posege v prostor in priključitev na javni vodovod

Cene oskrbe s pitno vodo

Informacije o dogodkih in novostih

Družba Hydrovod d.o.o. vse objave javnih naročil po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnih naročil v postopkih z javno objavo objavlja na Portalu javnih naročil Republike Slovenije, javno dostopne informacije iz pogodb o izvedbi javnega naročila na podlagi ZJN-3 pa na delu istega Portala; pregled pogodb.

Druge objave po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja si lahko ogledate tukaj oziroma na spletni strani na naslovu www.hydrovod.si.

Skip to content