Ceniki

Ceniki

Cene storitev gospodarskih javnih služb se oblikujejo skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17 ‒ v nadaljevanju: Uredba).

Uredba je vnesla v obračun cen komunalnih storitev nekaj novosti, ki močno vplivajo tudi na sam način obračuna storitev gospodarskih javnih služb.

V skladu s 16. členom Uredbe je cena storitve oskrbe s pitno vodo sestavljena iz:

   

   • Vodarine, ki predstavlja variabilni del cene javne službe. Porabnikom se praviloma obračunava mesečno, v odvisnosti od količine dobavljene pitne vode. Po novem vodarina vsebuje tudi stroške vodnega povračila (državna taksa), vključno z vodnimi povračili za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub, ne sme pa vsebovati stroškov glob, sponzorstev, reprezentance in donacij. V skladu z določili Uredbe cene za istovrstne storitve izvajanja javnih služb ne smejo biti diferencirane, kar pomeni, da je po novem cena za vse porabnike v okviru javne oskrbe s pitno vodo enaka.

   • Omrežnine, ki po novem, poleg stroškov javne infrastrukture (amortizacija, najemnina, zavarovanje infrastrukture …), zajema tudi stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroške rednih menjav vodomerov. Odvisna je od dimenzije vgrajenega vodomera.

   

  Ena večjih sprememb oz. novosti v Uredbi je, da je v okviru omrežnine vključeno tudi vzdrževanje hišnih priključkov in redne menjave vodomerov, ki s tem postajajo del naše osnovne dejavnosti. Do sedaj so bile to ločene postavke in smo jih izvajali kot dopolnilno dejavnost. Poudariti velja, da skladno z veljavnimi občinskimi odloki v okviru vzdrževanja hišnih priključkov izvajamo tudi postopno prestavitev merilnih mest izven objektov, kar ima kar nekaj vpliva na višino omrežnine, je pa pri strankah zelo dobro sprejeto, po teh delih pa imamo tudi veliko povpraševanje.

  Druge novosti v Uredbi:

    • spremenjeni so faktorji omrežnine, na podlagi katerih se izračuna omrežnina za vodomere dimenzij, večjih od DN 20,

    • nov je tudi način obračuna omrežnine v večstanovanjskih stavbah, saj Uredba v 17. členu določa, da se v večstanovanjskih stavbah, kjer posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, za vsako enoto obračuna omrežnina za priključke s faktorjem 1 (kot bi imeli vodomer DN 20),

    • izvajalec mora vsako leto pripraviti elaborat cen. V primeru, da je razlika med obračunsko in potrjeno ceno večja od 10 %, bo moral pristojni občinski organ začeti postopek potrjevanja cen.

    

   Uredba določa, da mora cena storitve javne službe zajemati vse stroške, ki so potrebni in upravičeni za opravljanje javne službe, torej tudi celotno amortizacijo oz. najemnino. Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine in drugih stroškov, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.

   Trenutni cenik si lahko ogledate na spodnji povezavi:

   Cene oskrbe s pitno vodo

   Potrjena cena storitve javne službe je cena, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ.

   Gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo izvajamo tudi v delu občine Črnomelj – KS Stari trg ob Kolpi, kjer se uporablja cenik Občine Črnomelj, ki ga najdete tu >>.

   Skip to content