Izdaja soglasij za poseg v varovalni pas vodovoda

IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASIJ ZA POSEG V VAROVALNI PAS VODOVODA

Vsebina vloge za izdajo projektnih pogojev za poseg v varovalni pas vodovoda:

 • vloga za pridobitev projektnih pogojev,
 • idejna zasnova ali projekt, obdelan na višji ravni, ki vsebuje najmanj:
  • opis obstoječega in predvidenega stanja, iz katerega je moč razbrati, kako bo predvidena gradnja vplivala na javno vodovodno omrežje,
  • situacijo obstoječega stanja,
  • situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi komunalnimi vodi in objekti, ki se nahajajo ali se bodo nahajali na lokaciji.

Vsebina vloge za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas vodovoda:

 • vloga za pridobitev soglasja,
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki vsebuje najmanj:
  • opis obstoječega in predvidenega stanja ter opis tehničnih rešitev, s katerimi se je zadovoljilo vsem projektnim pogojem upravljavca vodovoda,
  • situacijo obstoječega stanja,
  • situacijo s predvidenimi točkovnimi ali linijskimi objekti (merilo 1:1000 ali 1:500),
  • zbirnik komunalnih vodovod s predvidenimi točkovnimi ali linijskimi objekti (merilo 1:1000 ali 1:500),
  • če je predmet soglasja točkovni objekt, mora projektna dokumentacija vsebovati 2 karakteristična prereza in tlorise vseh etaž objekta,
  • če je predmet soglasja linijski objekt, mora projektna dokumentacija vsebovati prečne in vzdolžne prereze linijskega objekta, kjer pride do prečkanj ali približevanj z vodovodnimi cevovodi in objekti,
  • mesta, kjer se ne morejo zagotoviti minimalni vertikalni in horizontalni odmiki, morajo biti detajlno obdelana (situacija s kotiranimi odmiki, tekstualno opisan način izvajanja del na tem mestu in dodatne risbe oz. detajli, iz katerih je razvidno, da je izvedba mogoča),
 • strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je to določeno s predpisi.
Skip to content