Soglasja za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje

IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTA NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE

Vsebina vloge za izdajo projektnih pogojev za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje:

 • vloga za pridobitev projektnih pogojev za priključitev,
 • idejna zasnova ali projekt, obdelan na višji ravni, ki vsebuje najmanj:
  • opis obstoječega in predvidenega stanja, iz katerega je moč razbrati, kako se bo objekt priključil na javno vodovodno omrežje, in opis dejavnosti z oceno predvidene porabe vode,
  • situacijo obstoječega stanja,
  • situacijo v merilu 1:500 ali 1:250 z vrisanim predvidenim objektom, obstoječimi komunalnimi vodi in predlogom izvedbe hišnega vodovodnega priključka.

Vsebina vloge za izdajo soglasja za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje:

 • vloga za pridobitev soglasja za priključitev,
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki vsebuje najmanj:
  • opis obstoječega in predvidenega stanja ter opis tehničnih rešitev, s katerimi se zagotovi priključitev objeta na javno vodovodno omrežje (uporabljeni materiali, način izvedbe jaška, dimenzija vodomera, razlaga, kako so bili upoštevani projektni pogoji upravljavca vodovoda),
  • situacijo obstoječega stanja,
  • situacijo s prikazom predvidenega objekta, obstoječimi komunalnimi vodi in prikazom vodovodnega hišnega priključka, kjer se vidi mesto priključitve na javni vodovod in mesto postavitve zunanjega merilnega jaška (merilo 1:500 ali 1:250),
  • pri objektih, kjer je predvidena postavitev zidanega jaška, mora biti jašek v projektni dokumentaciji posebej obdelan (opis izvedbe, uporabljeni materiali, karakteristični prerezi in tlorisi) in v skladu z dimenzijami, ki jih za merilne jaške predpisuje tehnični pravilnik za občino, kjer se bo objekt nahajal,
  • predviden vodovodni hišni priključek je lahko obdelan v sklopu projektne dokumentacije ali posebej v načrtu vodovodnega priključka,
  • predviden način odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
  • strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je to določeno s predpisi.

Vsebina vloge za izdajo soglasja za priključitev obstoječega objekta na javno vodovodno omrežje ali objekta, ki je bil zgrajen pred 31. decembrom 1967:

 • vloga za pridobitev soglasja za priključitev,
 • gradbeno dovoljenje ali potrdilo pristojne Upravne enote, da je bil objekt zgrajen pred 31. decembrom 1967,
 • opis obstoječega stanja, iz katerega je moč razbrati, kako se bo objekt priključil na javno vodovodno omrežje, in opis dejavnosti, ki se bo izvajala v objektu, z oceno predvidene porabe vode,
 • predviden način odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
 • situacijo obstoječega stanja z vrisanim obstoječim ali predvidenim hišnim vodovodnim priključkom.

Vsebina vloge za priključitev objekta na javni vodovod:

Na podlagi vloge za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje upravljavec pripravi pogodbo o izdelavi vodovodnega priključka in prenosu le-tega v upravljanje, ki jo pošlje uporabniku v branje in podpis. Po podpisu pogodbe se lahko začne postopek izvedbe hišnega priključka na način, ki je bil predviden v projektni dokumentaciji.

Skip to content