Vodovodna infrastruktura

VODOVODNI SISTEM SODRAŽICA–RIBNICA–KOČEVJE

Vodovodni sistem se razprostira preko treh občin, in sicer občine Sodražica, občine Ribnica in občine Kočevje. Iz sistema se s pitno vodo v občini Sodražica oskrbujeta 2 naselji (Jelovec in Sodražica), v občini Ribnica 21 naselij (Blate, Breg pri Ribnici na Dolenjskem, Dolenja vas, Dolenje Podpoljane, Dolenji Lazi, Dule, Goriča vas, Grčarice, Grič, Hrovača, Kot pri Rakitnici, Lipovec, Nemška vas, Ortnek, Praproče, Otavice, Prigorica, Rakitnica, Ribnica, Velike Poljane, Zapuže pri Ribnici) in v občini Kočevje 32 naselij (Breg pri Kočevju, Cvišlerji, Črni Potok pri Kočevju, Dolga vas, Dolnje Ložine, Gorenje, Gornje Ložine, Griček pri Željnah, Klinja vas, Koblarji, Kočarji, Kočevska Reka, Kočevje, Konca vas, Livold, Mačkovec, Mahovnik, Mlaka pri Kočevju, Morava, Mozelj, Mrtvice, Nove Ložine, Novi Lazi, Onek, Rajndol, Slovenska vas, Stara Cerkev, Šalka vas, Štalcerji, Zajčje Polje, Željne).

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema je zgrajenih več gradbeno-inženirskih objektov in vodovodnih cevovodov. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 400. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 260 km. Vgrajene so cevi naslednjih tipov: azbest-cementne cevi, polietilenske cevi, litoželezne cevi, cevi iz nodularne litine, PVC cevi in pocinkane cevi.


VODOVODNI SISTEM LOŠKI POTOK

Vodovodni sistem zagotavlja pitno vodo za veliko večino naselij v občini Loški Potok. Iz sistema se zagotavlja pitno vodo za 9 naselij (Hrib, Mali Log, Retje, Travnik, Srednja vas, Šegova vas, Draga, Lazec, Podpreska).

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema je zgrajenih več gradbeno-inženirskih objektov in vodovodnih cevovodov. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 100. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 28,5 km. Vgrajene so cevi naslednjih tipov: azbest-cementne cevi, polietilenske cevi, litoželezne cevi, cevi iz nodularne litine in pocinkane cevi.


VODOVODNI SISTEM NOVI KOT

Vodovodni sistem zagotavlja pitno vodo za naselje Novi Kot v občini Loški Potok.

Za ustrezno delovanje enocevnega vodovodnega sistema sta zgrajena vrtina in vodohran. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 100. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 6,5 km. Vse vodovodne cevi so iz polietilena.


VODOVODNI SISTEM TRAVA

Vodovodni sistem zagotavlja pitno vodo za naselji Trava in Srednja vas v občini Loški Potok.

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema je zgrajenih več gradbeno-inženirskih objektov. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 100. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 4,0 km. Večina vodovodnih cevi je iz polietilena.


VODOVODNI SISTEM GORA

Vodovodni sistem se nahaja v občini Sodražica in zagotavlja pitno vodo za 5 naselij (Kračali, Kržeti, Janeži, Petrinci, Betonovo).

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema je zgrajenih več gradbeno-inženirskih objektov in vodovodnih cevovodov. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 100. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 5,0 km. Večina vodovodnih cevi je polietilenskih, na enem odseku pa je položen cevovod iz nodularne litine.VODOVODNI SISTEM KOT–JURJEVICA–BREŽE

Vodovodni sistem se razprostira preko dveh občin, in sicer občine Sodražica in občine Ribnica. Iz sistema se s pitno vodo v občini Sodražica oskrbujejo 3 naselja (Ravni Dol, Male Vinice, Nova Štifta) ter enako število naselij v občini Ribnica (Kot, Jurjevica, Breže).

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema je zgrajenih več gradbeno-inženirskih objektov in vodovodnih cevovodov. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 150. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 11,5 km. Večji del cevovodov je zgrajen s cevmi iz nodularne, preostanek pa s polietilenskimi cevmi.


VODOVODNI SISTEM FRANČIŠEK

Vodovodni sistem se razprostira preko dveh občin, in sicer občine Sodražica in občine Ribnica. V občini Sodražica se nobenemu od naselij ne zagotavlja pitne vode iz tega vira, se pa iz njega napajajo naselja v občini Ribnica, in sicer: Sajevec, Dane, Bukovica ter v manjšem delu tudi Ribnica.

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema je zgrajenih več gradbeno-inženirskih objektov in vodovodnih cevovodov. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 150. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 11,0 km. Materiali cevi so v večini iz nodularne litine, v manjšem delu iz polietilena, na posameznih odsekih pa se pojavljajo tudi PVC cevi, pocinkane cevi, litoželezne cevi in azbestne cevi.


VODOVODNI SISTEM KOPRIVNIK

Vodovodni sistem zagotavlja pitno vodo za naselje Koprivnik v občini Kočevje.

Za ustrezno delovanje enocevnega vodovodnega sistema sta zgrajeni vrtina in vodohran. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 125. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 1,5 km. Večina vodovodnih cevi je iz PVC materiala, ostale pa iz polietilena.


VODOVODNI SISTEM KNEŽJA LIPA

Vodovodni sistem zagotavlja pitno vodo za naselje Knežja Lipa v občini Kočevje, po izgradnji povezovalnega cevovoda med Knežjo Lipo in Brezovico pa višek vode iz tega sistema pokriva manjkajoče količine v vodovodnem sistemu Brezovica–Vimolj.

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema je zgrajenih več gradbeno-inženirskih objektov in vodovodnih cevovodov. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 100. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 1,0 km. Materiali cevi so večinoma iz nodularne litine ter v manjšem delu iz polietilena.


VODOVODNI SISTEM BREZOVICA–VIMOLJ

Vodovodni sistem se nahaja v občini Kočevje in s pitno vodo oskrbuje naselja Brezovica, Nemška Loka, Vimolj, Kralji in Čeplje. Zaradi zmanjšanja izdatnosti zajetja v sušnih obdobjih je bil leta 2014 zgrajen povezovalni cevovod do vodovodnega sistema Knežja Lipa. S to povezavo se je sistemu Brezovica–Vimolj zagotovilo potrebne količine pitne vode tudi v sušnih obdobjih.

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema je zgrajenih več gradbeno-inženirskih objektov in vodovodnih cevovodov. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 100. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 9,0 km. Materiali cevi so večinoma iz polietilena.


VODOVODNI SISTEM SPODNJI LOG

Vodovodni sistem zagotavlja pitno vodo za naselje Spodnji Log v občini Kočevje.

Za ustrezno delovanje enocevnega vodovodnega sistema sta zgrajena vrtina in vodohran. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 80. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 1,0 km. Večina vodovodnih cevi je iz polietilena.


VODOVODNI SISTEM DOL

Vodovodni sistem se razprostira preko dveh občin, in sicer občine Kočevje in Črnomelj. Iz sistema se s pitno vodo v občini Kočevje oskrbuje 4 naselja (Dol, Predgrad, Jelenja vas, Paka pri Predgradu), v občini Črnomelj pa 14 naselij (Prelesje, Kot, Dečina, Dolenji Radenci, Srednji Radenci, Gornji Radenci, Sodevci, Stari trg, Kovača vas, Deskova vas, Gornja Podgora, Dolnja Podgora, Močile, Zagozdac).

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema je zgrajenih več gradbeno-inženirskih objektov in vodovodnih cevovodov. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 125. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 21,5 km. Vgrajene so cevi naslednjih tipov: azbest-cementne cevi, polietilenske cevi, litoželezne cevi, cevi iz nodularne litine in pocinkane cevi.


VODOVODNI SISTEM LAZE PRI PREDGRADU

Vodovodni sistem zagotavlja pitno vodo za naselje Laze pri Predgradu v občini Kočevje.

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema sta zgrajena vrtina in vodohran. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 80. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 2,5 km. Večina vodovodnih cevi je iz polietilena.


VODOVODNI SISTEM KOČEVSKA REKA

Vodovodni sistem se nahaja v občini Kočevje in zagotavlja pitno vodo za 4 naselja (Kočevska Reka, Koče, Primoži, Mlaka).

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema je zgrajenih več gradbeno-inženirskih objektov in vodovodnih cevovodov. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 150. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 9,0 km. Večji del omrežja je zgrajen iz polietilenskih cevi ter PVC cevi, pojavljajo pa se tudi pocinkane cevi.


VODOVODNI SISTEM BILPA

Vodovodni sistem zagotavlja pitno vodo za naselje Bilpa v občini Kočevje.

Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 90. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 249m. Večina vodovodnih cevi je iz polietilena.


VODOVODNI SISTEM KOSTEL–KAPTOL–DELAČ

Vodovodni sistem se nahaja v občini Kostel in zagotavlja pitno vodo za 16 naselij (Kostel, Mavrc, Stelnik, Brsnik, Zapuže pri Kostelu, Sela pri Kostelu, Lipovec pri Kostelu, Rajšele, Delač, Ajbelj, Kaptol, Suhor, Podstene, Nova sela, Banja Loka, Briga). Pred leti je bil zgrajen povezovalni cevovod med tem sistemom in sistemom Vrh–Krkovo, kar je omogočilo pretok vode med ta dva sistema ter posredno tudi zagotovitev rezervne oskrbe s pitno vodo v primeru pomanjkanja vode v katerem izmed dveh sistemov.

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema je zgrajenih več gradbeno-inženirskih objektov in vodovodnih cevovodov. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 100. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 18,0 km. Večina vodovodnih cevi je iz polietilena, pojavljajo pa se tudi litoželezne cevi.


VODOVODNI SISTEM JAKŠIČI–FARA

Vodovodni sistem se nahaja v občini Kostel in zagotavlja pitno vodo za 10 naselij (Hrib pri Fari, Potok, Jakšiči, Tišenpolj, Fara, Vas, Pirče, Petrina, Grivac, Planina).

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema je zgrajenih več gradbeno-inženirskih objektov in vodovodnih cevovodov. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 150. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 12,0 km. Večina vodovodnih cevi je polietilenskih, iz nodularne litine ali PVC cevi, pojavljajo pa se tudi azbestne cevi.


VODOVODNI SISTEM VRH–KRKOVO

Vodovodni sistem se nahaja v občini Kostel in zagotavlja pitno vodo za 8 naselij (Gotenc, Oskrt, Vrh, Krkovo, Poden, Padovo, Colnarji, Dren). Z izgradnjo povezovalnega cevovoda je bil sistem povezan s sistemom Kostel–Kaptol–Delač tako, da je možen pretok vode med sistemi in zagotovitev oskrbe s pitno vodo tudi pri pomanjkanju vode v katerem izmed obeh sistemov.

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema je zgrajenih več gradbeno-inženirskih objektov in vodovodnih cevovodov.

Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 25 do DN 100. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 6,0 km. Večina vodovodnih cevi je iz polietilena, pojavljajo pa se tudi cevi iz nodularne litine.


VODOVODNI SISTEM ŽAGA

Vodovodni sistem zagotavlja pitno vodo za naselje Žaga v občini Kostel.

Za ustrezno delovanje vodovodnega sistema sta zgrajena zajetje in hidropostaja. Cevovodi v sistemu so dimenzije od DN 50 do DN 80. Dolžina javnega cevovoda brez hišnih priključkov znaša cca 0,5 km. Vodovodne cevi so iz polietilena.

Skip to content